Rån

Vi har brottmål som specialitet

Statistik gällande rån i Sverige

De senaste åren har antalet rån varierat något, enligt Brottsförebyggande rådet. År 2015 blev 8 460 rån anmälda. Majoriteten av dessa var rån mot privatpersoner. Enligt en undersökning, NTU (nationella trygghetsundersökningen), har 0,7 procent av den svenska befolkningen utsatts för rån under 2014.

Unga mest utsatta

Personrån är något som ofta ses som ett brott som unga både begår och utsätts för. Siffrorna i NTU bekräftar detta. De som i störst grad blir utsatta för rån är just 16 – 19-åringar, där 1,8 procent uppger att de blivit rånade. Strax därunder hamnar åldersgruppen 20 till 24, med en procentandel på 1,7 som uppger att de har blivit utsatta för rån. Dessutom så uppger nästan två tredjedelar av de utsatta, att de antingen vet eller tror att gärningsmannen har varit 24 år gammal eller yngre.

De åldersgrupper som klarar sig bäst är de mellan 35 – 44, 45 – 54 och 55 – 64. Från 65 år och uppåt ökar procentandelen offer igen. Dock stiger det inte i närheten lika högt som för 16 – 19- och 20 – 24-åringarna.

Anmälda rånbrott

År 2015 var antalet anmälda rån något fler än året innan. Totalt blev 8460 rån anmälda – en ökning som motsvarar en procent. Den vanligaste typen av rån, personrån, minskade dock med samma procentandel.

Övriga typer av anmälda rån, alltså de som inte riktar sig mot privatpersoner, är betydligt färre – men ofta mycket grövre. Vid andra typer av rån är det nämligen desto vanligare att gärningsmännen använder sig av skjutvapen.

Bland de övriga typerna av rån räknas bland annat butiksrån. Butiksrån ökade med 5 procent (till 817 anmälda brott) under 2015 jämfört med föregående år. Utöver butiksrånen anmäldes också 23 rån mot bank, vilket är samma nivå som året innan.

Bankrån är en relativt liten brottstyp som varierat stort i antal under de senaste tio åren. Dock har antalet nu legat ganska oföränderligt kring 20 anmälda rån mot banker de senaste 4 åren.

Lagförda rån

Under 2013 fattades 719 stycken lagföringsbeslut gällande både grovt rån och andra typer av rån. Det här är en förminskning med 198 lagföringsbeslut eller 22 procent) jämfört med 2012. Jämför man istället med 2004 har besluten kring rån minskat med 81 beslut (eller 10 %). Allra flest lagföringsbeslut under de senaste tio åren var under 2009. Då fattades 1 050 lagföringsbeslut.

27 Jun 2016